Tel. 62 739 20 35 I e-mail: spbogdaj@sosnie.pl

Dyrektor Zespołu Szkół w Sośniach informuje, że w porozumieniu z Radą  Rodziców ustalono w roku szkolnym 2022/2023 następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  1. 31 października 2022 r. (poniedziałek przed 1 listopada),
  2. 2 maja 2023 r. ( wtorek),
  3. 3. egzamin ósmoklasisty – 3 dni w maju, data uzależniona od komunikatu CKE,
  4. 9 czerwca 2023r. ( piątek),
  5. 5. dwa dni na nieprzewidziane zdarzenia w trakcie roku szkolnego.

Podczas dni wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła organizuje zajęcia w szkolnej świetlicy. Zobowiązuje się wychowawców klas do zebrania informacji od rodziców uczniów potrzebujących opieki oraz przekazanie tych informacji dyrektorowi szkoły nie później niż 1 dzień roboczy przed dniem wolnym.

Podstawa prawna:

§ 5 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1603 ze zm.)

Dni wolne zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę  Pedagogiczną i Radę Rodziców.